FRAMSIDA
JUBILEUMSÅRET
Enkel programoversikt
Kva skjer?
OLAV H. HAUGE
Artiklar
Biografi
Utgjevingar
Haugeordbok
Vekediktet
Til skuleungdommen
GEIRR TVEITT
Biografi
Artiklar
Musikk
Diskografi (opnar i nytt vindauge)
Lydopptak (opnar i nytt vindauge
Verkliste (Opnar i nytt vindauge)
BUTIKKEN (ikkje aktiv)
T-skjorter
Magnetpoesi
Buttons
Postkort
   


   
   
   
   

 

nattvake - røyrkvein

N

nattvake, f. (nattvaka sårt inni skogstilla syng, «Sogningen» 8. aug. 1933, s. 2; Aasen 1873 – vaka i tydingi måltrost).

nauten, adj. (Eg spør og undrast / – eg er so nauten-, «Hjeltnes» 1951, s. 30; Aasen 1873 tyding 2 dum, tosket, Nynorskordboka 1986 tyding 1).

nema, v. (eg – nam merki etter vengene i den fine sanden, «Dikt i umsetj.» 1992, s. 143; Aasen 1873, frå Hallingdal i tydingi merka, verta merksam på).

nusk, n. (Men noko nusk / vart det, «Spør v.» s. 49; Ross 1895 under nuska, v. i tydingi det å nuska; serleg putl, småarbeid; jamfør Nynorskordboka 1986 nuska tyding 3 gå, arbeida smått, gjeva seg god tid, pusla).

nuv, m. (Du kjem – / og slær til blods din nuv, «Seint r.–» s. 61, fotnote med tydingi knok (på handi); Aasen 1873 knue i tydingi led, knok på finger, med nue frå Nordhordland; Ross 1895 frå Hardanger òg; i Årdal, Lærdal i Sogn nü‚2v3, m., i Hardanger n¯u, Marita Branstveit, Ulvik, Botolv Helleland, Ullensvang).

nækja, v. (næk du bringa / nett som bakken, «På Ørnet.-» s. 35, Men skoglidi, skoglidi har – / og nækt si armod under stjernone, same boki s. 46; Aasen 1873 i tydingi kleda av, blotta; eigenleg gjera naken; òg i tydingi avdekkja, berrleggja etter Nynorskordboka 1986 tyding 2).

nøgga, v. (Det nøgg i klaka grjot, «Dropar –» s. 37; Aasen 1873 og Ross 1895 i tydingi få ei uhyggjeleg kjensle, kvekka, støkka).

nørsle, f. (seg [= sei] brennhug vantar nørsla, «Gula Tidend» 20. jan. 1933, s. 5, i eit omsett dikt; Aasen 1873 nørsla i tydingi rikeleg forsyning med mat eller fôr, ekstrastell, oppattfrisking; jamfør nøra, v.; Aasen syner ikkje til stad, og det er fåe nyare målf.-opplysningar å finna om ordet, berre hjå Sigurd Sandvik i «Suldalsmålet» 1991, s. 199 og ein setel frå Røldal i arkivet åt Norsk Ordbok).

nøyten, adj. (No er eg meir nøyten / og vitug vòtten, «Glør –» s. 88, og fotnote s. 90 med tydingi nyttar godt ut; Aasen 1873 tyding 1 trottig, strevsam, men her tyding 2 påpasseleg, snøgg til å nytta høvet).

O

odleforma, adj. perf. part., med -dl- etter målf. (Odleforma sku ho lata sitt liv, «Glør –» s. 64, fotnote s. 65 med tydingi med barn; ordet er samansett med hokjønnsformi odl i målf., av all, sjå Halldor O. Opedal, «Hardanger-målet» 1960, s. 73, òg i Norsk Ordbok I 1966 med odl, f. frå Hardanger; Opedal har òg Ådlufårma, adv. i «Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger. I» 1930, s. 158: «Kåno døydde ådlufårma», dvs. kona slokna fyrr barnet var kome til; i «Hardanger-målet» 1960, s. 73 på formi odleforma med dømet kòno slòkna òdlùfòrma (kona slokna i barnseng, før ho fødde barnet (U). Her står (U) for Ullensvang, grannebygdi til Ulvik. I Ullensvang er binde-vokalen -ù-, i Ulvik -e- i sms., so formi hjå Hauge er etter Ulvik-mål; ordet er heilt ukjent i Ulvik no, mi utspørjing hausten 1995, og det er ukjent for dei som er spurde i Ullensvang òg).

olle, f. (Sæl er den som finna kann /, olle i sin eigen hage, «For bygd og by» 1941, Nr. 9, Andre umslagssida; Aasen 1873 olla, frå Buskerud og Telemark (Tinn), tyding 1 kjelde, vassår; ordet er bytt ut med uppkome i «Glør –» s. 29).

orkjaka, adj. perf. part. (breid, grådig øksekjeft / utan stål attum / orkjaka, «Seint r.–» s. 48; tydingi er holkjaka, etter «Norske dikt frå Edda til i dag» 1968, s. 390).

orvon, f. (Men livsens kim i orvons fred / si tenne braut, «Seint r.–» s. 60, fotnote med tydingi vonløyse; jamfør orvona, adj hjå Ross 1895 i tydingi som ein har gjeve opp voni om; vonlaus, og Aasen 1873 orvonast, v. i tydingi gjeva opp voni, ikkje venta lenger; båe ordi frå Sogn).

P

pauna, v. (og Smed-Lina putra og pauna, «Hjeltnes» 1941, s. 68; Ross 1895 i tydingi grina = paula som tyder grina, knurra, småskjenna; ordet er velkjent i gamalt mål i Ulvik i tydingi masa, tyta, taka opp att det same, t.d. pEu2na pao sitt, i fortid pEÜn2te òg, men fåe av mellomgenerasjonen kjenner det; mi utspørjing hausten 1995).

piren, adj. (med dei [gudane] pirne nuppar / av og til i snori, «Glør –» s. 121, fotnote med tydingi ertehuga; både Aasen 1873 og Ross 1895 har dette adjektivet, men med heilt andre tydingar; på pira, v. har Ross pirast, frå Voss og Hardanger òg, i tydingi eglast, erta kvarandre, og II piren, adj. i Nynorskordboka 1986 har tyding 1 ertesjuk, pirkete).

-piste, f. sjå halmpiste.

pligg, m. (eg – / og ligg / som ein pligg, «Dropar –» s. 78; Ross 1895 tyding 1 liten, spiss reiskap; liten pigg eller stift).

plom, m. (Tusund angande blomar / brusar um tak og plomar, «Norsk Hagetidend» 1943, s. 85, og i «Glør –» s. 27, «Dikt i saml.» 1972, s. 24 og 1993, s. 30; tydingi er staff på bord, profilering på bord, skriv Hauge i brev 14. des. 1993.; pløma, v. er vanl., og dei talar om plømde bord, skriv Hauge i same brevet).

pløst, adj. perf. part. (og karane gjekk der / sveitte og pløste, «Glør –» s. 77, fotnote med tydingi oppkava, s. 83; jamfør pløsa seg, v. hjå Ross 1895, frå Sunnfjord, i tydingi svella ut i pløsor, blæra seg, og pløsa, f. i tydingi hudpose, blære).

påfynster, n. (Å leggja mangfarga jord i lykkjorer berre påfynster, «Norsk Hagetidend» 1943, s. 63; Nynorskordboka 1986 i tydingi påfunn; i Indre Sogn vanl. pa6o2fo8nstr3, -3dn, f. flt.).

R

raklen, adj. (eit rakle hjul / er venteleg på farten, «Dropar –» s. 66; Ross 1895 tyding 1 ustø, upåliteleg, frå Hallingdal; jamfør rakla, v. i tydingi vera laus og slarken, skrangla).

rall, n. (Sat so karane i rallet, «Glør –» s. 67, til godt rall, s. 80; i målf. rad1d4l, bundi form rad'le, her med den vanl. skriftformi -ll av -dl, som me er vande med i sørvestlandsk, sjå s. 133; tydingi er snakk, prat, røding; det å ralla, sjå neste ord; Ross 1895 og Nynorskordboka 1986 radl).

ralla, v. (Karane ralla, «Glør –» s. 80; i målf. rad'la, i skriftmålet då -ll-, sjå rall ovanfor; Aasen 1873 ralla, v.n. (ar) 3., i tydingi snakka mykje, sladra, frå Jæren og fleire, òg radla, men Ross 1895 set opp radla frå Hardanger og Røldal i tydingi snakka livleg, prata; Nynorskordboka, 1986 set opp både radle og II ralle med om lag same tydingi, so båe kan brukast jamsides).

rasta, v. ([dei] rasta på benken / logg etter logg med / den skumande skjenken, «Glør –» s. 79, fotnote s. 83 med tydingi leggja på rad; jamfør Aasen 1873 rast, f.2. i tydingi rad, rekkje, line; t.d. av plantor i ein hage; då leggja i raster; vanl. i Indre Sogn at poteter, gulrøter, nepor osb. ra6s2ta6 s3, sEg, i åkeren etter kvart som dei spirer og veks til).

ravla, v. (Stod eg ved høvelbenken / ravla eg på ei fjøl, «Glør –» s. 91; Aasen 1873 tyding 2 arbeida snøgt og slurvet, eller med hast; t.d. skriva snøgt, frå Nordre Berg. (= Sogn og Fjordane), Ross 1895, frå Voss og fleire stader).

red, n. (so mjuk som vindsvøygt strå på red, «Glør –» s. 13; Aasen 1873 rid (i’), n. 1., tyding 2 bakkerygg, høgaste punktet på ein bakke eller jordrygg, res, frå Telemark og fleire).

regnhydd, adj. perf. part. (Regnhydd morgon, «Seint r.–» s. 57; Aasen 1873 hyda tyding 2 hudstryka, piska (= dengja); her då hydd, piska av regn).

reita, v. (Dei reita og remja, «Glør –» s. 83, fotnote med tydingi krangla; Aasen 1873 tyding 3 terga, hissa opp til vreide, frå Nordhordland og Sunnfjord, Ross 1895 frå Hardanger og Voss).

revefot, m. skrive røvafot etter målf. (Røvafot, dikttittel, «Seint r.–» s. 30; fot på rev; dei la røvafot, etter «Gamalt frå Ulvik», 1944, s. 56, dei la ein rev av neter, og i «Dikt i saml.» 1972, s. 113 og 1993, s. 126 finn me ein fotnote med tydingi spel med neter).

rigla, v. (Eg ser du har lært / å rigla upp / eit vedlad i skogen, «Spør v.» s. 43; Aasen 1873 tyding 1 stå laust eller ustøtt; her då setja, leggja opp laust og ustøtt).

rikten, adj. (No let eg upp den riktne porten vår, «Norsk Hagetidend» 1942, s. 104; tydingi er riktande, som riktar, til rikta, v. Aasen 1873 tyding 1 knirka, kvina, skrapa; riksa).

rina, v. (ein villhest som / i taumane rin, «Dropar –» s. 76; Aasen 1873 tyding 3 skrika, kvina med høg og skarp ljod; serleg om svin, òg om hestar).

risa, v. (skodda ris, / og soli kjem yver snøfjelli, «Spør v.» s. 9; Aasen 1873 tyding 1 reisa seg, stå opp, koma på føtene; her då stiga, gå oppover).

rodna, v. òg skrive ròdna (og kjakar ròdna, «Glør –» s. 80; Seint rodnar skog i djuvet, boktittel 1956; i 1972 er tittelen skriven – ronar –, «Dikt i saml.» s. 99, men i 1993 – rodnar – att, «Dikt i saml.» s. 111; njupone rodnar / langs steingardane, «Spør v.» s. 11; Ross 1895, frå Sogn (Aurland) og Setesdal, i tydingi verta raud, raudna; i Indre Sogn er rå¿2na6 velkjent).

ros, n. sjå rus, n.

rotatev, m. (med rotatev av gyrme og dysk / av botn og sleip stein, «Seint r.–» s. 55; samansett av rote, m., Aasen 1873 i tydingi rotning, tilstand av noko som rotnar, og tev, m., Aasen 1873 i tydingi lukt, stank, serleg vond lukt; her då av ròte).

ruggen, adj. (Lèt oss vogga / som ruggen båt på havet, «Dikt i umsetj.» 1992, s. 20; Aasen 1873 ruggall, adj., men her heller til rugga, v. tyding 1 vogga, gynga, setja i ei voggande rørsle; t.d. rugga båten, med tydingi få båten til å gynga; Ross 1895 ruggeleg og ruggen har andre tydingar; her er tydingi som voggar, gyngar, om båt).

rus, n. skrive ròset, bundi form (Det – ska’ / du attåt ròset / tå potetunna ha, «Glør –» s. 68, fotnote s. 69 med tydingi skal; Aasen 1873, frå B. Stift (= Bjørgvin bispedøme), med avviket ros (o’), merke for open vokal, frå Hardanger; Hauge skriv «Ròs, ròse» i brev 29. jan. 1994, og tydingi er tunt skal, t.d. på frukt, potet; jamfør rysja, v., fortid ruste; den vanl. formi i Ulvik er rås; mi utspørjing hausten 1995).

rusa, v. (Me – rusa oss på grein, «Gula Tidend» 19. mai 1939, s. 4; Ross 1895 frå Voss, Hardanger og Sunnhordland (Strandebarm) i tydingi huska, gynga, vippa; vanl. hjå alle vaksne folk i Ulvik, etter mi utspørjing hausten 1995, og dei laga seg ru±2ses9jø±l, f. til å ru±2sa i, av tog med ei sitjefjøl i botnen; då ruseskjøl i tydingi huske).

rutt, m. (Ho [geiti] – / kom upp i ein rutt, «Glør –» s. 74, fotnote s. 75 med tydingi stor vriden rotkubbe; Flaumen sputtar / skum yver grøne ruttar, «For bygd og by» 1943, Nr. 12, s. 12, brigda til – vyrdlaust på gamle ruttar, i «Under b.» s. 28, med fotnote i tydingi diger trestuv; Ross 1895 frå Hardanger (Ulvik, Odda) i tydingi gamalt lauvtre som har vore kappa, «kyllt» mange gonger og no er knudret og fullt av turre kvistar; hjå Halldor O. Opedal, «Hardanger-målet» 1960, s. 80 i formi rutte, frå (O.), som står for Odda; vanl. rutt i Ulvik hjå alle dei eldste og mellomgenerasjonen etter mi utspørjing hausten 1995).

ryggjakneppe, f. (Slik bryt og dregst me / i ryggjakneppa, «Under b.» s. 50, dikttittel og døme s. 49 òg; kneppe, f. er laga til kneppa, v. i tydingi leggja, fella i hop; tydingi er ryggtak, kraftprøve med rygg mot rygg i lufting og vriding; vanl. hjå alle dei eldste og dei fleste av mellomgenerasjonen i Ulvik etter mi utspørjing hausten 1995).

ryng, m. (han / hoppa i hatlekjerr / på ein ryng, «Glør –» s. 46, fotnote med tydingi rygg i lendet; Aasen 1873 frå Hardanger i tydingi bogeforma kuv, høging, t.d. på eit lok, men her i tyding 3 hjå Ross 1895 lang, låg, halvvalseforma jord- eller grusrygg, frå Voss og heile Sogn og Fjordane fylke; òg hjå Halldor O. Opedal, «Hardanger-målet» 1960, s. 80; vanl. ord hjå alle vaksne folk i Ulvik etter mi utspørjing hausten 1995).

ryte, n. (Trollet i deg – / dette stygge tunge rytet, «Dikt i utval» 1964, s. 131; digre kjemperøter rytet / fast i gamal matjord knyte’, om ein alm, «Hjeltnes» 1991, s. 7; Ross 1895 i tydingi stor, uformelig ting, frå fleire stader, Hardanger òg, og med døme derifrå: «Ait fæla Reyte te Fura, te Staen»; Halldor O. Opedal, «Hardanger-målet» 1960, s. 80, frå (Ulv.) = Ulvik, i tydingi rylse (mann som er storbroten på vokster); sers vanl. hjå alle noko eldre folk i Ulvik, t.d. ait svE±2ra ry±2te, ait fE±2la ry±2te; mi utspørjing hausten 1995).

røvafot, m. sjå revefot.

røynd, f. (adla i oss røynd og gjerd, «For bygd og by» 1942, Nr. 11, Andre umslagsside; i «Glør –» s. 107: adla meg i røynd og gjerd; i seinare samlingar er denne lina heilt omskrivi; Og i røyndi er det –, «Norsk Hagetidend» 1943, s. 62; Aasen 1873 og Ross 1895 i tydingi røynsle, det verkelege livet, røyndom; vanl. i nynorsk litteratur).

røyrkvein, m. (Røyrkvein skjelv i osen, «Seint r.–» 48, dikttittel òg der; tydingi er høgt, stivt gras som veks i elvosen, latin Calama grostis, skriv Hauge i brev 22. mars 1994; sjå òg kvein).

Ordlista er gjengitt med løyve frå Andreas Bjørkum og Samlaget. Takk.

 

Her kunne du få vita kva som skjedde kver einaste dag i jubileumsåret. For ein oversikt over programmet, sjå den enkle programoversikta.
Her presenterte vi små faktabiter om Hauge og Tveitt.

Her publiserte vi kvar veke eit dikt av Olav H. Hauge.
Sjå liste over dikta.

© Reaktor 2007